سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهان


محل برگزاری

 

سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودنتیست های ایران شاخه اصفهان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

 

 

 

 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان