سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهان


محورها

  

1-بیومتریال

2-رژنراسیون

3-درمان  پالپ زنده

4-CBCT

5-کنترل درد

6-روشها و مواد و وسایل نوین


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان