استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته علمی

اعضای کمیته علمی همایش (به ترتیب حروف الفبا)

 

1

دکتر پروانه اباذری

استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

دکتر سعید ابریشم کار

استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3

دکتر ادواردو آرزت

University of Buenos Aires, Argentina - Max Planck Society

4

دکتر گونتر استالا

Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany - ENEA

5

دکتر ماریک استیگ

Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany - ENEA

6

دکتر فرامرز اسماعیل بیگی

Case Western Reserve University,Cleveland, U.S.A.

7

دکتر محمد افخمی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

8

دکتر اشرف امین الرعایا

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دبیر علمی)

9

دکتر مسعود امینی

استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان (رئیس همایش)

10

دکتر بیژن ایرج

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دبیر اجرایی)

11

دکتر حمیدرضا بذرافشان

European NeuroEndocrine Association, Germany

12

دکتر میشائیل بوچفلدر

University of Erlangen, Erlangen, Germany - ENEA

13

دکتر محمد سعید بهرادمنش

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

14

دکتر امیر بهرامی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

15

دکتر فوریو پاسینی

University of Siena, Siena, Italy

16

دکتر محمّد پژوهی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

17

دکتر غلامرضا پیشداد

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

18

دکتر همایون تابش

استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

19

دکتر محسن جانقربانی

استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

20

دکتر فاطمه جعفری

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

21

دکتر زهرا جلیلیان

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

22

دکتر سید علیرضا حسینی

فوق تخصص غدد، انجمن غدد درون ریز ایران

23

دکتر فرهاد حسین پناه

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

24

دکتر سعید حسین خلیل زاده

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

25

دکتر نوشین خلیلی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

26

دکتر محمد ابراهیم خمسه

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

27

دکتر محمد حسین دباغ منش

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

28

دکتر حمیرا رشیدی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

29

دکتر رضا رجبیان

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

30

دکتر حسن رضوانیان

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

31

دکتر مجید رمضانی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

32

دکتر اولریخ رنر

Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany - ENEA

33

دکتر راحیل ریاحی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

34

دکتر کبری روحی گیلانی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

35

دکتر مارتین رینکه

University of Munich, Germany- German Endocrine Society

36

دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده

استادیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

37

دکتر ولفگانگ سائگر

University of Hamburg, Germany - ENEA

38

دکتر مژگان سنجری

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

39

دکتر محمود سوید

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

40

دکتر منصور سیاوش

استادگروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

41

دکتر حاجیه بی بی شهبازیان

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

42

دکتر فهیمه شیخ بهایی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

43

دکتر رضوان صالحی دوست

فوق تخصص غدد، استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

44

دکتر محمدرضا صبری

استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

45

دکتر نادر طاهری

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

46

دکتر عباس طباطبایی

دانشیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

47

دکتر فاطمه طباطبایی

فوق تخصص غدد کودکان، استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

48

دکتر افسانه طلایی

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

49

دکتر فریدون عزیزی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

50

دکتر غلامحسین عمرانی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

51

دکتر رضا غیاثوند

دانشیار دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

52

دکتر وهاب فتوره چی

Mayo Clinic College of Medicine, Minnesota, USA

53

دکتر الهام فقیه ایمانی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

54

دکتر حسین قریب

Mayo Clinic College of Medicine, Minnesota, USA

55

دکتر مژگان کاویانی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

56

دکتر علی کچوئی

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

57

دکتر مژگان کریمی فر

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

58

دکتر محسن کلاهدوزان

استادیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

59

دکتر آناماریا کولائو

University of Naples, Naples, Italy - ENEA

60

دکتر امیر رضا گوهریان

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

61

دکتر باقر لاریجانی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

62

دکتر محمد محمدی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

63

دکتر اسحاق مرادی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

64

دکتر محمّد حسن مؤدّب

فوق تخصص غدد کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

65

دکتر رخساره معمار

دکترای تخصصی فارماکولوژی، استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

66

دکتر عطیه مغیثی

University of California, Los Angeles, U.S.A.

67

دکتر علی محمّد ملّتی

استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

68

دکتر زهره موسوی

دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

69

دکتر محمد رضا میرزایی

استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

70

دکتر علی اصغر میر سعید قاضی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

71

دکتر مسعود ناظم

دانشیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

72

دکتر منوچهر نخجوانی

استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

73

دکتر مهدی نعمت بخش

استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

74

دکتر پریچهر وهابی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

75

دکتر مهین هاشمی پور

استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

76

دکتر پوریا همدانی

فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش

تماس با ما
تلفن ثابت

33377666

نمابر

33377666

ایمیل

icemu@mui.ac.ir

icemu4@gmail.com

آدرس

اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرّم، مرکز درمانی تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره(س) - مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، واحد همایش ها و روابط بین الملل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان