محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
سلامت فرد، خانواده و جامعه
ارائه خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی
آموزش در سامت فرد، خانواده و جامعه
مدیریت خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه
چالش های ارائه خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ابعاد سلامت فردی و عواما تعیین کننده آنسلامت فرد، خانواده و جامعه
ابعاد سلامت جامعه و عوامل تعیین کننده آنسلامت فرد، خانواده و جامعه
پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن و غیرواگیرارائه خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی
پیشگیری و کنترل بیماری های واگیرارائه خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی
بهداشت محیطارائه خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی
پیشگیری و کنترل بحران در خانوادهارائه خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی
آموزش جامعه نگرآموزش در سامت فرد، خانواده و جامعه
آموزش بهداشت و سبک زندگی سالمآموزش در سامت فرد، خانواده و جامعه
توسعه پایدارمدیریت خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه
نقش سفیران سلامت در آموزش سلامت فرد، خانواده و جامعهمدیریت خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه
تحول در نظام سلامتچالش های ارائه خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه
عدالت در نظام سلامت(آموزش، خدمات سلامت)چالش های ارائه خدمات سلامت به فرد، خانواده و جامعه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03137927621

نمابر

03136699398

ایمیل

health1395@gmail.com

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان -دانشکده پرستاری و مامایی - گروه سلامت جامعه و سالمندی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان