همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


اپیدمیولوژی استئوآرتریت

اقتصاد سلامت در استئوآرتریت

مهندسی شهری و رفاهی

سیاست گذاری کلان در استئوآرتریت

تشخیص آستئوآرتریت

ژنتیک  آستئوآرتریت

ایمنی شناسی آستئوآرتریت

تصویر برداری پزشکی

غضروف و استئوآرتریت

استخوان و استئوآرتریت

ضایعات همراه در استئوآرتریت

مهندسی بافت در استئوآرتریت

تکنولوژی نانو و استئوآرتریت

فعالیت فیزیکی در استئوآرتریت

مداخلات درمانی غیر تهاجمی

مداخلات درمانی تهاجمی

ورزش در استئوآرتریت

استراتژی های پیشگیرانه

اخلاق حرفه ای

ارگونومیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
• سیاست های کلان بهداشت ودرمان
• درمان
• استراتژی های پیشگیری و بهداشت

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
o کیفیت و سبک زندگی• استراتژی های پیشگیری و بهداشت
o سلامت روان• استراتژی های پیشگیری و بهداشت
o فعالیت سالم• استراتژی های پیشگیری و بهداشت
o ارگونومی و محیط کار• استراتژی های پیشگیری و بهداشت
o مداخلات دارویی • درمان
o روشهای طب سنتی و غذایی• درمان
o توانبخشی• درمان
o طب مکمل• درمان
o مهندسی بافت و نانوتکنولوژی• درمان
o ورزش و فعالیت فیزیکی• درمان
o سلامت روان• درمان
o مداخلات جراحی• درمان
o اپیدمیولوژی• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o ژنتیک• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o ایمنی شناسی• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o بیومکانیک• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o تصویربرداری پزشکی• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o نانوتکنولوژی در تشخیص• پاتوژنز، ریسک فاکتورها و تشخیص
o اقتصاد سلامت• سیاست های کلان بهداشت ودرمان
o اسناد ملی سلامت سالمندان و پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگیر • سیاست های کلان بهداشت ودرمان
o مهندسی شهری و رفاهی• سیاست های کلان بهداشت ودرمان
o فرهنگ، سلامت خانواده و رسانه• سیاست های کلان بهداشت ودرمان
o ورزش حرفه ای و همگانی• سیاست های کلان بهداشت ودرمان


تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان