عنوان: استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

برگزار کننده: گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس کنگره: دکتر غلامرضا اصغری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمان برگزاری: 29-31 شهریورماه 1396

مکان برگزاری: مجموعه همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان