روز شمار کنگره سیزدهم ارتوز و پروتز
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


ـ مداخلات ارتوز و پروتز در ضایعات ارتوپدی، نورولوژی، دیابت، سالمندی، آسیبهای ورزشی، حوادث و غیره

ـ فناوری یا نوآوری در ساخت یا تولید محصولات، مواد اولیه یا قطعات ارتوز و پروتز

ـ آموزش در ارتوز و پروتز (شامل محتوای آموزش، ارزشیابی دانشجو، آموزش مداوم و ارتقای نیروی انسانی، آموزش خود مراقبتی مراجعان)

ـ چشم اندازها و سیاستگزاری در ارتوز و پروتز

ـ همکاری بین بخشی (صنعت، بیمه، توریسم، متخصصان پزشکی و ...)

ـ مسائل مرتبط با شاغلین حرفه

ـ اخلاق حرفه ایمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ارتوز و پروتز

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مداخلات ارتوز و پروتز در ضایعات ارتوپدیارتوز و پروتز
فناوری یا نوآوری در ساخت یا تولید محصولاتارتوز و پروتز
چشم اندازها و سیاستگذاری در ارتوز و پروتزارتوز و پروتز
همکاری بین بخشی (صنعت، بیمه)ارتوز و پروتز
اخلاق حرفه ایارتوز و پروتز


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

031-37925229

نمابر

031-36687270

ایمیل
آدرس

دبیرخانه علمی و اجرایی: اصفهان ـ خیابان هزارجریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ دانشکده علوم توانبخشی ـ معاونت پژوهشی

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان