روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


درباره همایش

این گردهمایی بین المللی با موضوع تغذیه ورزشی که یکی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار بر عملکرد ورزشی و همچنین در حفظ سلامت وپیشگیری از بیماریهای مزمن می باشد برگزار خواهد شد. موضوعات اصلی شامل جدیدترین مباحث علمی در زمینه نقش تغذیه صحیح در عملکرد ورزشی، مکمل های ورزشی و ارگوژنیک، آب و الکترولیتها و مدیریت وزن ورزشکار در ورزشهایی که دسته بندی وزنی دارند که توسط سخنرانان مدعوع خارجی و داخلی، ارائه و نتایج آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی و پانلهای پرسش و پاسخ و سمپوزیومها جهت ایجاد محیطی برای  تبادل نظر و ارتقاء سطح عملکرد پزشکان، کارشناسان تغدیه و تربیت بدنی در ارائه رژیم های غذایی صحیح برای ورزشکاران، معرفی جدیدترین ابزار و وسایل ارزیابی وضعیت تغذیه ورزشکاران در این رشته، معرفی و برگزاری کارگاههای عملی و کاربردی در زمینه تعذیه ورزشی در اردوهای ورزشی، ورزشهای قدرتی، استقامتی و همچنین اهداء جوایز  پوسترهای برتر در سه روز برگزاری می باشد .

دکتر رضا غیاثوند

15 فروردین 1396

        دکتررضاغیاثوند

                 دانشیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

تحصيلات  

کارشناسي رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ایران ۱۳۷۶
کارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ایران ۱۳۸۰
دکتراي تخصصي رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي تهران، ایران ۱۳۸۶ 

دکتر رضا غیاثوند دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و مسئول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان و همچنین پژوهشگر برتر کشور می باشد. وی دارای مقالات و تالیفات متعددی در شاخه تغذیه می باشد و در کنفرانس ها و سمینارهای متعددی شرکت نموده است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

Selected Articles

1- Mitra Hariri, Reza Ghiasvand, Afshin Shiranian, Gholamreza Askari, Bijan Iraj, Amin salehi-Abargouei .Does omega-3 fatty acids supplementation affect circulating leptin levels? A systematic review and meta-analysis on randomized controlled clinical trials. Clinical Endocrinology. 2014, in press.

2- Hajishafiee M, Rafieian-kopaei M, Hosseinzadeh J, Ghiasvand R, Darvishi L, Valipour Gh, Jafari T, Bayat A, Hariri M. The effect of dried mint, oregano and thyme leaves on glycemic indices and lipid profile in type 2 diabetes patients. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2014; 19 (3) in press.

3- Miraghajan M, Javad Hosseinzadeh, Lotfizadeh M, Rasad H, Sadeghi O, Darvishi L, Ali Ebrahim Khani, Ghiasvand R* .The Effect of flixweed consumption on lipid profile and oxidative stress on patients with type 2 diabetes mellitus. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2014; 19 (3) in press.

4-Nafiseh Shokri Mashhadi , Reza Ghiasvand , Gholamreza Askari , Mitra Hariri , Leila Darvishi ,Mohammad Reza Mofid. Anti‑Oxidative and Anti‑Inflammatory Effects of Ginger in Health and Physical Activity: Review of Current Evidence, International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Feb Supplement 1, 2013, 1-7

5-Marjan Tabesh, Mitra Hariri, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Maryam Tabesh, AsiehHeydari, Leila Darvishi, Fariba Khorvash. The Relationship Between Vegetables and Fruits Intake and Glycosylated Hemoglobin Values, Lipids Profiles and Nitrogen Status in Type II Inactive Diabetic Patients. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Feb Supplement 1, 2013, 63-67.

6- Mehdi Foroughi , Mohsen Akhavan zanjani , Zahra Maghsoudi , Reza Ghiasvand , Fariborz Khorvash , Gholamreza Askari. Stroke and Nutrition: A Review of Studies. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 165-179.

7- Maryam Hajishafiee, Reza Ghiasvand, Leila Darvishi, Zahra Maghsoudi, Shekoofe Ghasemi, Mitra Hariri, Fariborz Khorvash, Bijan Iraj, Gholamreza Askari. Dietary Intake of Different Carbohydrates among Incident Stroke Patients during Previous Year. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 290-293.

8-Mitra Hariri, Zahra Maghsoudi, Leila Darvishi, Gholamreza Askari, Maryam Hajishafiee, Shekoofe Ghasemi, Fariborz Khorvash, Bijan Iraj, Reza Ghiasvand. B Vitamins and Antioxidants Intake is Negatively Correlated with Risk of Stroke in Iran. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 284-289.

19- Zahra Maghsoudi, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Fariborz Khorvash, Bijan Iraj, Nafiseh Shokri, Leila Darvishi. Dairy Consumption and Stroke Risk, International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 294-299.

10- Mitra Hariri, Leila Darvishi, Zahra Maghsoudi, Fariborz Korvash, Mahmud Aghaei, Bijan Iraj, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari. Intakes of Vegetables and Fruits are Negatively Correlated with Risk of Stroke in Iran. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 300-305.

11-Fariborz Khorvash, Tayebeh Mottaghi, GholamrezaAskari, Mohammad Reza Maracy, Reza Ghiasvand, Zahra Maghsoudi, Bijan Iraj, Mohammad Adib Nejad. The Association Between Serum Vitamin D Levels with General and Abdominal Obesity Among Patients with Migraine. International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, Mar Supplement 2, 2013, 313-317.

12- Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Awat Feizi, Syed Mustafa Ghanadian, Jahangir Karimian. The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and oxidative stress. Journal of Research in Medical Sciences, 31-01-2012, 637-641.

23- Zahra Maghsoudi, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Leila Darvishi, Shekoofe Ghasemi, Mitra Hariri, Maryam Hajishafiei, Fariborz khorvash, Bijan Iraj. Protein consumptions in stroke patients, Journal of Research in Medical Sciences, 11‑02‑2013, 51-54.

13- Shekoofe Ghasemi, Leila Darvishi, Zahra Maghsoudi, Mitra Harir, Maryam Hajishafiei, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Fariborz-Khorvash, Bijan Iraj. Dietary intake of minerals in the patients with stroke. Journal of Research in Medical Sciences, 12‑02‑2013, 55-58.

14- Leila Darvishi, Mitra Hariri, Maryam Hajishafiei, Shekoofe Ghasemi, Zahra Maghsoudi, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Fariborz khorvash, Bijan Iraj. Comparison of fat intake between patients with stroke and normal population, Journal of Research in Medical Sciences, 12‑02‑2013, 59-61.

15-Tayebeh Mottaghi , Fariborz Khorvash , Gholamreza Askari , Mohammad Reza Maracy , Reza Ghiasvand, Zahra Maghsoudi, Bijan Iraj. The relationship between serum levels of vitamin D and migraine. Journal of Research in Medical Sciences, 15‑02‑2013, 66-70.

16- Soheila Mirzaeian, Reza Ghiasvand, Fatemeh Sadeghian, Mahdieh Sheikhi, Zahra S. Khosravi, Gholamreza Askari, Afshin shiranian, Ghasem yadegarfar. Assessing the macronutrient and micronutrient intakes in female students and comparing them with the set standard values. Journal of Education and Health Promotion. October 2012, 1-5.

17- Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Janmohamad Malekzadeh, Maryam Hajishafiee, Pooya Daneshvar, Fahimeh Akbari, Maryam Bahreynian. Effects of Six Weeks of β-alanine Administration on VO2 max, Time to Exhaustion and Lactate Concentrations in Physical Education Students , International Journal of Preventive Medicine, Vol 3, No 8, August, 2012, 559-563

18- Leila Darvishi, Zahra Rabbani, Sima Goodarzy, Gholamreza Askari, Afshin Shiranian, Mohammad Salehi, Azam Borzooe, Reza Ghiasvand. Investigating and comparing energy and micronutrient intake in female aerobic athletes in two different socio-economic regions. Journal of Education and Health Promotion. October 2012, 1-5.

19- Leila Darvishi, Reza Ghiasvand, Maryam Ashrafi, Elnaz Ashrafzadeh, Gholamreza Askari, Afshin shiranian, Akbar Hasanzadeh. Relationship between junk foods intake and weight in 6-7 years old children, Shahin Shahr and Meymeh, Iran. Journal of Education and Health Promotion. 2013:2:2, 6-10.

20-Gholamreza Askari, Motahar Heidari-Beni, Maryam Bakhtiari Broujeni, Alireza Ebneshahidi, Massoud Amini, Reza Ghiasvand, Bijan Iraj. Effect of whole wheat bread and white bread consumption on pre-diabetes patient. Pak J Med Sci. 2013, Vol. 29, No. 1, 275-279.

21-Bijan Iraj, Motahar Heidari-Beni, Maryam Bakhtiari-Broujeni, Alireza Ebneshahidi, Massoud Amini, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari. Effect of Potato consumption as a high glycemic index food on pre-diabetes adult patients. Pak J Med Sci. 2013, Vol. 29, No. 1, 412-416.

22- Bijan Iraj, Motahar Heidari-Beni, Maryam Bakhtiary-Broujeni, Fariborz Khorvash, Massoud Amini, Reza Ghisvand, Gholamreza Askari. The effect of walnut consumption on lipid profiles of the first-degree relatives of type two diabetes mellitus patients (T2DM) with pre-diabetes. Pak J Med Sci. 2013, Vol. 29, No. 1, 280-284.

23- Maryam Zahedi , Reza Ghiasvand, Awat feizi, Gholamreza Asgari, Leila Darvishi. Dose quercetin improve cardiovascular risk factors and inflammatory biomarkers in women with type 2 diabetes: a double blind randomized controlled clinical trial. International Journal of Preventive Medicine. VOL 4, NO 7, JULY 2013.

24- Mehdi Shakouri, Mahmoud Djalali, Seyed Abolghasem Djazayery, Seyed Ali keshavarz, Mohammad Reza Eshraghian, Ali Akbar SaboorYaraghi, Gholamreza Asgari, Reza Ghiasvand, Mahnaz Zarei. Effects of eicosapentanoic acid and vitamin C on glycemic indices, blood pressure, and serum lipids in type 2 diabetic Iranian males. JMRS .2011; 16 (Special Issue): 361-367.

25- Ahmad Esmaillzadeh, Mohammad hasan Entezari, Zamzam Paknahad, Morteza safavi, Mohammad Jalali, Reza Ghiasvand, Nimah Bahreini, Mojgan Nourian, Leila Azadbakht. Identification of diet-disease relations through dietary pattern approach: A review. JMRS 2008; 13 (6): 337-348.

26- M Djalali, SR A Hoseiny, F Siassi, N Fardad, R Ghiasvand, TR Neyestani. Study of Methionine, Vitamin B12, and Folic Acid Status in Coronary Atherosclerotic Male Patients, Iranian J Publ Health. Vol. 36, No.3, 2007, 52-59.

27- Abolghassem Jazayery, Mahmoud Jalali, Seyed Ali Keshavarz, Mehdi Shakouri, Mohammad Reza Eshraghian, Ali Akbar Saboor Yaraghi, Gholamreza Asgari, Reza Ghiasvand. Inflammatory biomarkers, antioxidant enzayme activities, oxidative stress in Iranian male patients with type 2 diabetes mellitus: Effect of eicosapentaenoic acid and vitamin C supplementation. JMRS, March 2012, 38-41.

 

Books:

Hosseini S, Ghiasvand R. The Role of Diet in Slowing or Accelerating Aging, In: Handbook of Nutrition in the Aged, 4th Edition, Taylor & Francis publication, pp. 181-189, 2009. ISBN-13: 9781420059717

 

Selected Abstracts:

1. Djazayery A, Ghiasvand R, Djalali M, Keshavarz SA, Hosseini M. Effects of dietary supplementation with eicosapentaenoic acid and vitamin E on the blood C-reactive protein content and antioxidant status in male basketball players. 1st Congress of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics (ISNN). J Nutrigenet Nutrigenomics 2008; 1:59–90.

2. Djazayery A, Ghiasvand R, Djalali M, Hosseini M and Keshavarz SA. Effects of combined supplementation with EPA and vitamin E on the inflammatory response and oxidative capacity of male basketball players. Joint meeting of the Socie´te´ Franc¸aise de Nutrition and the Nutrition Society, 6–7 December 2007, Proceedings of the Nutrition Society (2008), 67 (OCE), E186.

3. Esmaillzadeh A, Ghiasvand R, Abdollahzad H, Shoakazemi M, Rahmani Kh. The relationship between dietary calcium intake and incidence of preeclampsia and gestational hypertention. 17th International Congress of Nutrition. Austria, August 2001.

4. N. Shokri mashhadi, R. Ghiasvand, A. Barani, M. Haji shafii, M. Taghiyar, L. Darvishi. Effect of Ginger and Cinnamon Intake on inflammation and muscle sorness enduced by exercise in Iranian female athletes. 12th Iranian congress of Nutrition. Isfahan, Iran, October 2012.

5. G. Askari, R. Ghiasvand, M. Haji shafii, F. Akbari, L. Darvishi. Quercetin supplementation affects endothelial function, oxidative stress, athletic performance, inflammatory biomarkers and muscle damage indices in athletes: a review. 12th Iranian Congress of Nutrition. Isfahan, Iran, October 2012.

6. Pooya Daneshvar, Gholamreza Barani, Gholamreza Askari, Reza Ghiasvand, Mohammad Khoshnevisan. NUTRITIONAL STATUS OF FOOTBALL PLAYERS: SEPAHAN VERSUS ZOBAHAN. 4th AFC Conference on Science and Football Medicine (Kuala Lumpur). 18-20 March 2011.

7. Leila Darvishi, Mitra Hariri, Reza Ghiasvand. Have macronutrients intake been different in women with stroke in comparison with controls in the previous year before the incidence? 5th national seminar on Stroke. Isfahan, Iran, 2013.


3083
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

98-3136616017+

نمابر

98-3136616021+

ایمیل
info@snc2017.ir
آدرس

اصفهان- خیابان ارباب - کوی شماره 7 - کدپستی: 8165815911

گالری
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان